Noticias de Corea del Sur

Imprimir Cerrar

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần năm 2013

  • País | Hàn Quốc
  • Fecha | Mayo 19, 2013
Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần, kỷ niệm công việc giáng lâm Thánh Linh mưa đầu mùa trong đương thời Hội Thánh Sơ Khai và cầu xin Thánh Linh mưa cuối mùa trong thời đại này, đã được cử hành ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới vào Chủ nhật ngày 19 tháng 5.

ⓒ 2013 WATV
Các thánh đồ cầu xin sự phước lành Thánh Linh thông qua thờ phượng cầu nguyện buổi sớm mai và buổi tối trong vòng 10 ngày từ Lễ Thăng Thiên, đã tập trung tại một chỗ và dâng tán dương vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng lòng tin kính.

Nhân dịp Lễ Ngũ Tuần, Mẹ dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha đã ban cho phước lành lễ trọng thể và cầu xin Cha hãy nghe nhận lời cầu nguyện của các thánh đồ và ban xuống Thánh Linh nóng bỏng hơn gấp bảy lần so với đương thời Hội Thánh Sơ Khai mà 3.000 người, 5.000 người đã được cứu trong một ngày, nhờ đó Tin Lành giao ước mới cuối cùng được truyền bá trên khắp thế giới. Hơn nữa, Mẹ đã chúc phước rằng kể cả sau Lễ Ngũ Tuần, nhiệt khí Thánh Linh chẳng hề nguội và mỗi ngày các thánh đồ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, tìm kiếm được nhiều người giúp việc kết trái dư dật, và tất thảy đều trở thành người giúp việc của giao ước mới, dẫn dắt nhiều người về sự công bình, nhờ đó được cứu rỗi và cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng.

ⓒ 2013 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giải thích về khởi nguyên và ý nghĩa của Lễ Ngũ Tuần thông qua giảng đạo. Khởi nguyên của Lễ Ngũ Tuần, hay còn có tên là Lễ Bảy Tuần Lễ trong thời Cựu Ước, bắt nguồn từ ngày Môise lên núi Sinai để nhận hai bảng đá Mười Điều Răn. Chúng ta nhìn xem điều răn lễ trọng thể trong thời đại Cựu Ước thì biết rằng họ đã dâng một của lễ chay mới cho Đức Chúa Trời vào Lễ Bảy Tuần Lễ, là một ngày sau lễ Sabát (Ngày thứ 50), sau Lễ Trái Đầu Mùa. Công việc như thế này là mô hình cho công việc sẽ xảy ra trong thời đại Tân Ước, đã được hoàn thành lời tiên tri thông qua sự Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại vào Lễ Trái Đầu Mùa, và vào ngày thứ 50 từ Lễ Phục Sinh, Ngài đã vào Nơi Rất Thánh trên trời để ban xuống Thánh Linh trên các môn đồ (Tham khảo: Lêvi Ký 23:15-18, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-47). Mục sư Kim Joo Cheol đã nhắc nhở rằng vì Thánh Linh dò xét cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nên dạy con đường sự sống đời đời cho nhân loại (I Côrinhtô 2:10-11, Êsai 54:13, Giăng 6:45). Trong qua khứ, các thánh đồ đã được nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và nhận Thánh Linh, hiểu biết Đấng Christ là Đấng Cứu Chúa và trước hết họ đã truyền bá Đấng Christ trên khắp thế giới. Tổng hội trưởng còn nhấn mạnh nữa rằng “Các thánh đồ được nhận Thánh Linh vào ngày nay, phải bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem mà Đức Chúa Trời Cha đích thân đã làm chứng. Thông qua Lễ Ngũ Tuần, mục sư Kim Joo Cheol đã dặn dò rằng hãy làm chứng Mẹ trên khắp thế giới, còn các thánh đồ thì đã đồng thanh đáp lớn rằng “A men”.

Khi kết thúc mọi thờ phượng Lễ Ngũ Tuần, Mẹ khen ngợi sự vất vả của các thánh đồ mà cố gắng giữ lễ trọng thể và dặn dò rằng “Hôm nay, chúng ta đều nhận Thánh Linh rồi. Hãy sử dụng Thánh Linh đã được nhận khi rao truyền Tin Lành.” Mẹ đã phán “Khi rao truyền sốt sắng như cầu nguyện tha thiết thì những người lân cận cũng sẽ lắng nghe”, và khích lệ rằng “Trên thế gian có nhiều việc khó khăn và nhiều người bị mất tinh thần, nhưng Tôi mong các anh chị em ban sự trông cậy cho những người không có sự trông cậy và dẫn dắt họ đến Siôn, nhờ đó tất thảy đều đi vào Nước Thiên Đàng cùng nhau và trở thành các thánh đồ sáng láng như ngôi sao ở trên trời.”

Trong sự phước lành và khích lệ của Mẹ, các thánh đồ đã nhận lấy sức lực mới của Thánh Linh và thề rằng sẽ truyền bá tin tức vui mừng của sự cứu rỗi trên toàn thế gian bằng chứng cớ Tin Lành dạn dĩ và công việc thiện lành chí thánh hơn nữa, với tư cách là ‘đền thờ của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ở’ (I Côrinhtô 3:16-17).

ⓒ 2013 WATV